Vacature Coördinator jaarlagen 2 en 3 in Rotterdam

Onderwijs

Vacature

Functietitel
Coördinator jaarlagen 2 en 3  ()
Datum online
2021-05-04 04-05-2021
Sluitingsdatum
4-7-2021
Met ingang van
1-8-2020
Soort vacature
parttime/fulltime
Dienstverband
Tijdelijk met uitzicht op vast
FTE
i.o.
Aantal uren
i.o.
Omschrijving
Het Montessori Lyceum Rotterdam is een neutraal bijzondere school voor voortgezet onderwijs en heeft drie afdelingen: havo, vwo en gymnasium. Wij zijn een dynamische school waar collegiale samenwerking even vanzelfsprekend is als ruimte voor individuele ontplooiing. De docent speelt een cruciale rol in het onderwijsproces, waarbij de leerling centraal staat. Wij bevorderen de ontwikkeling van talent: het Montessori Lyceum is een Universumschool met een duidelijk beta-profiel, neemt deel aan het Pre-University College (Universiteit Leiden) en biedt daarnaast veel aandacht aan sport en cultuur. Drama, tekenen en muziek zijn eindexamenvakken. De school telt ca. 1120 leerlingen, 84 docenten en 20 onderwijsondersteunende personeelsleden. Het Montessori lyceum Rotterdam onderhoudt nauwe contacten met het Iclon in Leiden en de Hogeschool Rotterdam en biedt opleidingsplaatsen aan docenten-in-opleiding. Heeft u interesse naar deze vacature? Solliciteer direct via MeesterBaan. U kunt uw sollicitatie, gelieve met curriculum vitae, richten aan mevrouw W.E. Blaak of mevrouw S. den Herder bij wie u ook nadere informatie kunt inwinnen.


 
 

Eisen

Opleiding
1e graads of Overige
Functie-eisen
1.1 De algemene persoonlijke eigenschappen van de coördinator
U beschikt over aantoonbare leidinggevende, organiserende kwaliteiten en is flexibel. U  beschikt over het vermogen om collega’s te motiveren en te inspireren. U onderschrijft het tot stand gekomen beleid van de schoolleiding en u kunt binnen de beleidskaders van de school werken.
De ontwikkeling van de school vraagt veel van de mentoren. Zij verlangen van u dat u rekening houdt met hun persoonlijke spankracht. Tegelijkertijd hebben zij behoefte aan coaching en ondersteuning bij het uitvoeren van hun mentor taken. U fungeert als intermediair tussen de mentoren en conrector onderwijs. U bent vaardig in het omgaan met verschillende belangen en in het oplossen van uit de werksituatie voortvloeiende individuele problemen.
U bent in staat om verbinding te maken met leerlingen, met behoud van uw gezag.
U draagt in de eerste plaats zorg voor het coördineren van de leerlingenbegeleiding binnen een afdeling en de afstemming met activiteiten van andere afdelingen. In de tweede plaats verzorgt u een deel van het onderwijsprogramma van de instelling en kan u belast zijn met algemene schooltaken.
 
1.2. Formele eisen
 • U beschikt over een academisch werk- en denkniveau.
 • U heeft inhoudelijke kennis op het pedagogisch en didactisch vlak.
 • U heeft bij voorkeur ervaring in een coördinerende functie (bij voorkeur in het (voortgezet) onderwijs).
 • U beschikt bij voorkeur over een eerstegraads lesbevoegdheid.
 
1.3 Belangrijkste competenties coördinator
U bent expert op uw vakgebied: u biedt vanuit de rol van expert een uitdagende leeromgeving voor bovengemiddeld presterende leerlingen door het inzetten van verdiepte kennis en bij de leerlingen passende werkvormen en individuele leerlijnen. Daarnaast levert u een bijdrage aan de ontwikkeling van leermiddelen, lesmateriaal, modulen en andere delen van het curriculum.
U bent in staat om de leerlingbegeleiding te coördineren: u ondersteunt/begeleidt de mentoren door de inzet van uw inhoudelijke expertise op het gebied van de leerlingenbegeleiding. In samenwerking met de mentoren maakt u bevorderingsprognose, u voert overleg met andere scholen bij leerlingenmutaties en u voert gesprekken met de ouders van de leerlingen over resultaten, verzoeken om problemen te bespreken of in conflictsituaties.
U toont persoonlijk leiderschap: u bent in staat om mentoren beter te laten functioneren door hen te coachen en te adviseren aangaande hun professionaliteit, opleiding en scholing. Desgevraagd laat u opleidingen, trainingen en stages organiseren voor de mentoren.
U toont een professionele houding: u weet wat u nog moet leren om ook processen op school- en omgevingsniveau te herkennen en het proactief ontwikkelen van de eigen vaardigheden om deze processen te verbeteren. U houdt zich actief op de hoogte van ontwikkelingen in het vakgebied en in het onderwijsveld, gericht op kwaliteitsverbetering en ten dienste van collega's.
U draagt, vanuit de rol van expert, bij aan de professionalisering van mentoren en docenten binnen de school door het overdragen van kennis op het eigen vakgebied.


Taakbeschrijving coördinator

Hieronder worden eerst de algemene taken van de coördinator beschreven, vervolgens worden de specifieke taken voor de jaarlagen 2&3 genoemd.
Inleiding
De coördinator heeft als primair doel het pedagogisch klimaat te optimaliseren.
Hij/zij verricht zijn/haar taken onder de verantwoordelijkheid van de conrector onderwijs. Hij/zij is in het algemeen belast met de zorg en de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in de betreffende jaarlagen. Regelmatig overleg tussen de conrector onderwijs en de coördinator behoort vanzelfsprekend bij alle onderdelen van het onderstaande takenoverzicht.
Naast het mentorenteam ligt er een belangrijke rol voor de coördinator bij het overleg leerlingenzaken. De coördinerende docenten leerlingenzaken bespreken hier het pedagogisch beleid van de school. Hij/zij heeft een duidelijke signaalfunctie en kan de conrector onderwijs gevraagd en ongevraagd adviseren.

I. Algemene taken
De coördinator coördineert en/of bezoekt activiteiten in de betreffende jaarlagen.
Naast deze bindende rol heeft hij/zij ook een rol in de escalatieladder bij ongewenst gedrag van leerlingen.
Verder bouwt de coördinator aan een hecht mentorenteam waarin de pedagogische lijn voor de betreffende jaarlagen wordt uitgezet. Naast de aansturing van het mentoren-team is hij/zij ook vooral vraagbaak voor de mentoren en ondersteunt hen daar waar wenselijk.

Leerlingenzaken
 • De coördinator is in het algemeen belast met de zorg en de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken m.b.t. de pedagogische begeleiding binnen de betreffende jaarlagen, uitgaande van de Montessoriaanse uitgangspunten van de school.
 • Coördineert de uitvoering van de leerlingenbegeleiding en draagt zorg voor de (pedagogische) samenhang tussen de betreffende jaarlagen.
 • Coördineert diverse activiteiten waarbij leerlingen uit de betreffende jaarlagen betrokken zijn en is bij deze activiteiten aanwezig.
 • Ondersteunt de mentor in voorkomende gevallen op het gebied van de leerlingbegeleiding.
Mentoraat
 • Stuurt de mentoren van de betreffende jaarlagen aan.
 • Zit het mentorenoverleg voor.
 • Draagt zorgt voor de verslaglegging van het mentorenoverleg.
 • Verzorgt de verdeling van de leerlingen over de mentoren.
 • Zit rapportvergadering/jaarlaagvergadering voor en bereidt deze voor.
 • Ondersteunt de mentor indien deze te maken krijgt met zaken waarbij de expertise van de coördinator wenselijk is.
 • Voert in bijzondere gevallen ter ondersteuning van de mentor gesprekken met leerlingen en/of ouders.
 • Ziet erop toe dat het leerlingvolgsysteem van de leerlingen in de betreffende jaarlagen wordt bijgehouden.

Coördinaat
 • Neemt deel aan het overleg leerlingenzaken.
 • Zorgt voor afstemming tussen de verschillende coördinaten.
 • Adviseert de conrector onderwijs ten aanzien van het pedagogisch beleid in de betreffende jaarlagen.
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd de schoolleiding.
 • Draagt verantwoordelijkheid voor de verzuimcontrole.
 • Levert de gegevens t.b.v. de bevorderingsprognose aan.
 • Handelt de instroom van nieuwe leerlingen af.
 • Voert overleg met andere scholen, indien er sprake is van leerlingenmutaties.
 • Voorziet de conrector leerlingenzaken van de benodigde gegevens t.b.v. de externe contacten met b.v. de GGD, bureau leerplicht, bureau jeugdzorg.
 • Participeert op ouderavonden.
 • Verzorgt de jaaropening.
 • Is aanwezig tijdens de bondsverkiezingen.
 • Participeert op de voorlichtingsavond en open dag.
 • Voert in de week voorafgaand aan de start van het schooljaar overleg met de conrector onderwijs en/of participeert in het gezamenlijk overleg leerlingenzaken-schoolleiding.
II. Specifieke taken jaarlaag 2
 • Draagt zorg voor het coördineren van de onderwijsprocessen in jaarlaag 2.
 • Geeft functioneel leiding aan de mentoren.
 • Draagt zorg en coördineert de determinatie in lyceum 2 (en vwo 2).
 • Draagt zorg voor het uitwerken van de ontwikkeling en vernieuwing van het Montessori onderwijs.
 • Coördinatie van buitenschoolse activiteiten.
 • Is belast met de uitvoering van het leerlingenbeleid.
 • Legt en onderhoud contacten met leerlingen, ouders, verzorgers, docenten, deskundigen, conrectoren, collega coördinatoren, rector en OOP’ers.
 
III. Specifieke taken jaarlaag 3
 • Alle bovenstaande taken
 • Participeert in de coördinatie van de keuzebegeleiding in 3 HAVO/VWO.
 • Begeleidt tussentijdse wijzigingen in de pakketkeuze en voert desgewenst overleg met de decaan.
 


 

Arbeidsvoorwaarden

Salarisschaal
CAO VO loonschaal LD

Over Montessori Lyceum Rotterdam

Adres
Schimmelpenninckstraat 17 , 3039KS Rotterdam Zuid-Holland
Type onderwijs
Montessori
Sector
Voortgezet onderwijs
Contactpersoon
Mevr. Erica Blaak
Niveau
havo, vwo, gymnasium
Omschrijving
Het Montessori Lyceum Rotterdam is een neutraal bijzondere school voor havo en vwo. Voor leerlingen een veilige, open en gezellige school, voor medewerkers een werkplek waar betrokkenheid en onderwijskundig vakmanschap de toon zetten. De school kenmerkt zich door te blijven streven naar een hoge kwaliteit. En dat lukt, getuige de inspectierapporten en de kwaliteitskaarten. Tot ziens op het RML!

Sollicitatie informatie

Sollicitatie informatie
 
18 mei          Laatste dag inzending sollicitatiebrieven coördinator (per mail aan PZ).
25/26 mei     1e ronde gesprekken: adviescommissie spreekt met sollicitanten.
02/03 juni      2e ronde gesprekken: rector en conrector onderwijs spreken met sollicitanten.
08 juni           Bekendmaking coördinator

 
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
Netwerk: Vacatures onderwijs | Bijbanen | Sport vacatures | Fiscale vacatures | Hydrographic Jobs | Transport Vacatures | Management Onderwijs